AŞÇILIK PROGRAMININ AMACI

Aşçılık Ön Lisans Programı'nın amacı, turizm endüstrisinde özellikle gastronomi alanında mutfak, servis, yönetim ve yiyecek ve içecek sektörüne mutfak şefi olmaya aday, ulusal ve uluslararası mutfaklardan örnekler sunabilecek aşçı yetiştirmenin yanı sıra, gerekli bilgi ve becerilere sahip nitelikli çalışan kazandırmayı ve bu alanda ihtiyaç duyulan yiyecek-içecek sektöründe eksikliği hissedilen, yenilikleri takip edebilecek kişiler yetiştirmeyi, kalifiyeli, eğitimli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İki yıl süreli programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Aşçılık dalında Ön Lisans diploması alırlar. Konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerinin yapısına uygun olarak öğrenciler, teorik eğitimlerinin yanı sıra, konaklama işletmeleri ile restoran mutfaklarında ve benzer işletmelerde 60 iş günü süreli staj yapmak suretiyle pratik yaparak mezuniyet koşullarını yerine getirmektedir. Üretim faktörlerinin ülkeler üzerinde mobil olması, turizmin ülkeler arasında gerçekleşmesinin hız kazanması ve ticari ilişkiler; bireylerin farklı zamanlar itibariyle farklı ülkelerde; hatta farklı ülkelerin farklı bölgelerinde olmalarını sağlamaktadır. Ancak nerede olursa olsun bireyin temel fizyolojik ihtiyacı olan gıda ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Bireyler, farklı yerlerde bulunduklarında kendi kültürlerine ait gıda ürünlerini talep edebilecekleri gibi, gittikleri bölgenin kültürünü yansıtan gıda ürünlerini de talep edebileceklerdir. Bu doğrultuda lokantaların, restoranların veya otellerin çeşitli yörelere, bölgelere veya ülkelere ait kültürleri yansıtan gıda ürünlerini yapacak aşçılara büyük gereksinimleri bulunmaktadır. Ayrıca gıda ürününün yapılmasının yanı sıra buradaki en önemli aşama gıda ürününün sunuluş biçimidir. Aşçılık alanında eğitimini tamamlayan kişinin gıda ürününü iyi yaparak, iyi sunması; çalıştığı işletme için sürdürülebilir müşteri sahibi olunmasında büyük katkı sağlayacaktır. Otel, lokanta, ikram hizmetleri, yemek fabrikası, fastfood, pastane vb. yerlerde yiyecekiçecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, bir iş planını uygulayabilen aşçıların sahip olduğu alan bilgisinin yanı sıra maliyet kontrolünü iyi yapmaları, paydaşlarla iyi ve etkin iletişim içerisinde bulunmaları ve yabancı dili etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.

EĞİTİM / ÖĞRETİM

Programımızın eğitim dili Türkçe olmakla beraber, teorik ve pratik dersler öğrencilerimize deneyimli ve sektör tecrübesi olan kadrolu akademisyenler tarafından verilmektedir. Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle kuramsal dersler ve uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğretim elemanı, dersin durumuna göre dönem içinde proje, saha çalışması vb. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Aşçılık programında öğrencilere; aşçılık ve mutfak kültürüne giriş, yiyecek ve içecek hizmetleri yönetimi, hijyen ve sanitasyon, mutfak uygulamaları, pastacılık ve ekmekçilik, Türk mutfağı kültürü, mutfak akımları, ulusal mutfaklar, yiyecek içecek otomasyon sistemleri temelinde dersler sunulmaktadır. OLANAKLAR Bilgisayar Laboratuvarları * Çoklu ortam (Multimedya) ile entegre programlarla öğrencilerimizin teorik derslerde öğrendikleri desteklenmektedir. * Uygulama Mutfağı * Demo Mutfağı olarak da bilinen uygulama mutfağı, benzerlerinin çok ötesinde teknolojik alt yapıya sahip olup, öğrencilere profesyonel bir mutfağın çalışma ve işletme ilkelerini kavrama olanağını sağlar. * Uygulama –Sunum Alanı * Sektördeki 4* ve 5* endüstriyel otel işletmeleri olduğu gibi Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal tesisleri bünyesinde yer alan restoranlar ve mutfaklarda, öğrencilerin servis-mutfak derslerinde uygulama yapabilecekleri ortamlar mevcuttur. Böylece, öğrenciler meslek yaşamlarında karşılaşacakları mutfak ile restoranın işbirliği içerisinde işleyişini de görme olanağına sahiptir.

PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE KAZANDIRDIKLARI

Mezunlarımız turizm sektörünün yiyecek ve içecek sektöründe iş bulma imkanına sahiptir. Öğrencilerimiz, öğrenimleri sırasında 5 veya 4 yıldızlı konaklama işletmelerinde gerçekleştirecekleri stajları ile işletmeleri yerinde tanıma fırsatı bulmaktadırlar. Arzu eden öğrencilerimiz için, yurt dışındaki konaklama işletmelerinde staj yapma olanağı mevcuttur. Üniversitemize ait sosyal tesisler olarak nitelendirilen tesislerde staj yapabileceği işletmeler arasında yer almaktadır. Turizm Meslek Yüksekokulumuzdan stajyer kabul eden işletmeler arasında; Sirene Grubu, Papillon Grubu, Kaya Hotels gibi konaklama işletmelerinde, çok lüks restoranlar olarak adlandırılan restoranla bulunmakta ve mezun öğrencilerimiz staj yaptıkları bu işletmelerden iş teklifleri almaktadırlar.

DİKEY GEÇİŞ SINAV LİSANS PROGRAMLARI

Aşçılık ön lisans programlarını başarı ile bitiren öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakülte/yüksekokulların Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi Mutfak Sanatları ve Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. * İşletme * Konaklama işletmeciliği * İktisat * Kamu yönetimi * Maliye * Uluslararası ilişkiler * Beslenme ve Diyetisyenlik * Gastronomi * Mutfak Sanatları ve Yönetimi * Çalışma ekonomisi Aşçılık ön lisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açık öğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren o yıl ki Meslek Yüksekokulları İle Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açık öğretim ön lisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için tüm dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, 60 günlük zorunlu yaz stajı ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması ve Toplam 120 AKTS krediyi tamamlaması gereklidir. Aşçılık Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz. Aşçılık Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık Önlisans Programı Diploması” alırlar.